ถนนจอมสุรางค์ยาตร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ถนนสายนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวง (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) ในปี พ.ศ. 2454 ได้รับพระราชทาน และทรงเปิดถนนสายนี้ เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินมณฑลนครราชสีมา ได้เสด็จประพาสพิมาย และเสด็จมาเปิดค่างทหาร ปัจจุบันคือค่ายสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. 2454

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. ถนนจอมสุรางค์ยาตร. สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนจอมสุรางค์ยาตร
  2. สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา. (2548). บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช. นครราชสีมา: สำนักงาน.