บ้านบัวใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สันนิษฐานว่าเป็นชื่อ หนองนํ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในหมู่บ้าน และมีบัวพันธุ์ใหญ่เกิดขึ้นในหนองนํ้าเต็มไปหมด จนมีผู้ตั้ง ชื่อว่า "บึงบัวใหญ่" และเป็นชื่อของหมู่บ้านนี้ด้วย

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่. สืบค้นจาก http://www.buayai.go.th/history.php?content_id=4