บ้านบึงอ้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมได้มีชาวบ้านบ้านสีมุม ต.พลกรัง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 15 หลังคาเรือน โดยอาศัยพื้นที่เลี้ยงสัตว์พาหนะอยู่ต่อมาราฎรได้ทำการจับจองที่ดิน เพื่อทำกิน บ้านบึงอ้อนั้นขึ้นอยู่ในการปกครองของ ต.พันดุง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2502 ได้แยกหมู่บ้านออกจาก ต.พันดุง อ.โนนไทย มาขึ้นกับ ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ และได้มีประกาศจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยให้แยกบ้านบึงอ้อ ออกจาก ต.หนองสรวง โดยยกฐานะเป็น ต.บึงอ้อ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2525

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่มีความลึก มีน้ำตลอดทั้งปี และมีต้นอ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "บ้านบึงอ้อ"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301905
  2. จงกลรัตน์ สกุลชูวงศ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านบึงอ้อ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.