บ้านโนนเต็ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากในอดีตมีสภาพเป็นป่าทึบ มีต้นเต็งขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นเนิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า "โนน" และต่อมาเรียกรวมกันว่า "โนนเต็ง"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลโนนเต็ง อำเภอคง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300408