ตำบลตาจั่น


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากมีราษฎรครอบครัวหนึ่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อ นายตาจั่น ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นครอบครัวแรก ต่อมาได้มีราษฎรใกล้เคียงย้ายมาตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น จึงเรียกชื่อว่า "บ้านตาจั่น"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลตาจั่น อำเภอคง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300404