ตำบลนากลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเป็นที่ตั้งของ 3 ชุมชน คือ บ้านนาน้อย บ้านนาใหญ่ และบ้านห้วยตะคร้อ รวมกันเป็นตำบลมานานกว่า 80 ปี โดยเอาจุดกึ่งกลางเป็นที่ตั้งของตำบล คือ บ้านนาน้อย และได้เปลี่ยนชื่อมาชื่อมาเป็น "ตำบลนากลาง" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301809