วัดสระประทีป


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระชอบ สุมงฺลโก พ.ศ. 2525-2527

2. พระชิง ฐิติสมฺปนฺโน พ.ศ. 2530-2522

3. พระนิ่ม ฐานุตฺตโร พ.ศ. 2534-2535

4. พระณรวค์ กนฺตสีโล พ.ศ. 2540- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.