ตำบลหนองยาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       บริเวณหนองยาง เป็นพื้นที่ ๆ มีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่จำนวนมากเนื่องจากมีหนองน้ำใหญ่ และมีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ริมหนองน้ำ ชาวบ้านจึงตัดเจาะต้นยาง เพื่อนำน้ำยาง มาทำขี้ใต้จุดไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เพราะสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองยาง" ตามลักษณะหนองน้ำที่มีต้นยางอยู่ริมฝั่ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันไม่มีต้นยางให้เห็นแล้ว มีเพียงหนองน้ำเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีชุมชนหนองยางได้ขยายใหญ่ขึ้นจึงตั้งเป็นตำบลหนองยาง ถึงทุกวันนี้

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/303205