ตำบลบ้านราษฎร์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมบริเวณ บุใหญ่ หรือ หนองปรือ เป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเกษตร จึงได้มีราษฎรอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาของการขัดแย้งทางด้านการเมืองการปกครอง ทางราชการจึงประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง และได้ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านและตำบลที่มีคำว่า "ราษฎร์" นำหน้าหรือต่อท้าย

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300306