ตำบลด่านจาก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชื่อตำบลด่านจาก มาจากชื่อบ้านด่านจาก เดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการปกครองตั้งเป็นด่าน มีนายด่านเป็นผู้ควบคุมดูแล และจัดเก็บภาษีในการขอผ่านด่าน บ้านด่านจากเป็นจุดที่ตั้งของด่านมีจุดตรวจ 2 จุด อยู่ห่างกันประมาณ 300 เมตร มีระบบการตรวจเข้าตรวจออก เมื่อผ่านจุดเข้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และจัดเก็บค่าธรรมเนียม เมื่อจะออกไปจะต้องมีการตรวจสอบก่อนออกจากด่าน เมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อบ้านด่านจากเป็นชื่อของตำบล

       บ้างก็เล่าว่าเมื่อครั้งมีนายด่านฉาก มาฝังหลักด่านในบริเวณบ้านด่านจาก ชาวบ้านบริเวณนั้นจึงเรียกว่า "บ้านด่านฉาก" พอนายด่านฉากทำงานเสร็จจึงลากลับ ชาวบ้านเห็นคุณงามความดีของนายด่านฉาก จึงเปลี่ยนชื่อจากบ้านด่านฉาก เป็น "บ้านด่านจาก" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายด่านฉาก และได้ใช้เป็นชื่อ "ตำบลด่านจาก" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300902
  2. ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก. สืบค้นจาก http://www.danchak.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=116&id_type=1