ตำบลมะค่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากมีต้นมะค่าขึ้นอยู่ในหมู่บ้าน ลักษณะไม่เหมือนกับมะค่าต้นอื่น ๆ คือ มีลักษณะคล้ายคนยืนขาโก่ง จึงเรียกว่า "บ้านมะค่าโองโคง" ต่อมาจึงตัดคำว่า "โองโคง" ออก จึงเหลือแต่คำว่า "มะค่า" เพียงคำเดียว

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.makha-sm.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=123&id_type=1