ตำบลถนนโพธิ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เหตุที่ได้ชื่อ "บ้านถนนโพธิ์" เพราะเมื่อสมัยก่อนบ้านถนนโพธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็น ที่ดอนสลับที่ลุ่ม มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินทางตามทางเกวียนมาทำมาหากินบริเวณนี้ซึ่งมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่มาก ตั้งขวางทางอยู่ ต่อมามีหน่วยงานของทางราชการมาทำการขุดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรกรรมเนื้อที่ประมาณ 88 ไร่ตรงบริเวณนั้น โดยการขุดเอาต้นโพธิ์ และถนนที่ใช้ในการเดินทางออก ชาวบ้านที่เดินทางผ่านบริเวณนี้จึงต่างเรียกกันว่า "บึงถนนโพธิ์" ชาวบ้านที่เดินทางผ่านต่างก็อพยพมาอยู่บริเวณที่บึงดังกล่าวกันมากขึ้น จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า "บ้านถนนโพธิ์" ครั้นปี พ.ศ. 2484 มีประชาชนมาอยู่บริเวณนี้เพิ่มมากขึ้น จึงขอแยกมาตัวมาตั้งเป็นตำบลชื่อ "ตำบลถนนโพธิ์"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.tanonpho.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=100&id_type=1