ตำบลหนองบัวสะอาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       โดยใช้ชื่อของหนองน้ำใจกลางตำบล

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 209 หมู่ 3 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.nbsa.go.th/info.php?cat=1