บ้านสระว่านพระยา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบ ซึ่งเรียกว่า "ป่าดงอีจานใหญ่" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2507 ได้มีนายจันทร์ ทิศกระโทก กับพวกเข้ามาล่าสัตว์ ได้พบสระน้ำขนาดใหญ่ และมีว่านน้ำขึ้นเป็นจำนวนมาก ที่คันคูสระยังมีต้นยาสูบขนาดใหญ่ เมื่อนำใบมามวนยาสูบพบว่าได้รสขาติดีมาก เมื่อกลับไปบ้าน นายจันทร์ จึงชักชวนญาติพี่น้องเข้ามาแผ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชไร่ เพราะเห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 มีผู้คนจากหลายท้องที่ได้เข้ามาจับจองที่ทำกิน ครั้นปี พ.ศ. 2512 ชาวบ้านได้รวมตัวกันสร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านสระว่านยา" เมื่อปี พ.ศ. 2516 ทางราชการได้จัดตั้งเป็นบ้านสระว่านพระยา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.sawanpraya.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=36&id_type=1