ถนนสุดบรรทัด


รายละเอียด

<>ประวัติความเป็นมา

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ตั้งชื่อถนนช่วงสระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ให้ขนานนามทางหลวงแผ่นดินให้เป็นเกียรติแก่ผู้มีส่วนประกอบคุณงามความดีต่อประเทศ ถนน "สุดบรรทัด" เพื่อเป็นแก่ พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2493

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. ถนนมิตรภาพ. สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/
  2. ประวัติที่มาของชื่อ ถนนทางหลวง ต่าง ๆ. สืบค้นจาก http://www.trachoo.com/2014/02/08/