ถนนเจนจบทิศ


รายละเอียด

<>ประวัติความเป็นมา

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินในช่วงนครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493

เพื่อเป็นแก่ ขุนเจนจบทิศ (ชื้น ยงใจยุทธ) นายช่างหัวหน้าแผนกสำรวจ กองแบบแผน กรมทาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2493

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. ถนนมิตรภาพ . สืบคนจาก http://th.wikipedia.org/wiki/
  2. ประวัติที่มาของชื่อ ถนนทางหลวง ต่าง ๆ. สืบค้นจาก http://www.trachoo.com/2014/02/08/