บ้านโคกสะออน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2527 โดยแบ่งแยกหมู่บ้านจากบ้านขามทะเลสอ ชาวบ้านกลุ่มแรกที่ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านคือ นายตุ่น นางแตว ศรีพลกรัง เข้ามาจับจองพื้นที่ปลูกบ้านเรือน และทำมาหากิน ปัจุบัน เรียกว่า หยอม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ต่อมาได้ชวนเพื่อนชื่อ นายอินทร์ มาอยู่ด้วย แต่นายอินทร์พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเพื่อน จึงย้ายมาตั้งบ้านเรือน และทำมาหากินทางตอนใต้ หลังจากอยู่บริเวณนัั้น ก็ได้มีลูกหลานมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ปัจจุบันเรียก หย่อมบุหญ้า

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากบริเวณของหมู่บ้านเคยมีต้นกระชอนขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า บ้านโคกกระชอน ต่อมาชื่่อหมู่บ้านได้เพี้ยนเป็น บ้านโคกสะออน จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ชินารักษ์ นาคประสิทธิ์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านโคกสะออน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.