บ้านโนนตาล


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นตาลจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านโนนตาล" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. รุ่งนภา รอดพันดุง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.