บ้านสีจาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐาน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี่มีวัด อยู่ 4 วัด 4 อาจารย์ ต่อมาชาวบ้านได้ประชุมหารือกันว่า หมู่บ้านมี 4 วัด และประชาชนในหมู่บ้านมีการแบ่งแยกกันอยู่ จึงขอรวมทั้ง 4 วัด เป็นวัดเดียวกัน จากชื่อบ้าน 4 อาจารย์ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านสีจาน จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. มนัสพร พฤฒิวณิชย์กุล. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านสีจาน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.