วัดใหม่พนมไพร หรือ วัดตะคร้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสิงห์

2. พระสา

3. พระบุญมี

4. พระอธิการคง โชติธมฺโม

5. พระจันทา

6. พระทองสุข

7. พระครูประโชติวรธรรม

8. พระอธิการบุญส่ง อาภสฺสโร

9. พระครูพนมวนารักษ์ บุญถิ่น เจ้าอาวาสรูปปัจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560