บ้านบุ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2374 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านมาจาก 2-3 ตระกูล คือ ตระกูลเรืองศรี ตระกูลรมยาคม ตระกูลวินิจนัยภาค ผู้สร้างสระสิงห์ทอง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    ในอดีตบริเวณบ้านบุเป็นป่า และมีต้นไม้หลากหลายชนิด เช่น ต้นตระบองเพชร กอไผ่ กอรวก ตะคลองหลง เล็บเหยี่ยว ตะไก้ เป็นต้น ซึ่งคำว่า บุ แปลว่า ป่า จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า บ้านบุ จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. อนงค์นุช เหาะสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.