บ้านทุ่งสะแบง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ในอดีตบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 ได้แยกตัวออกมาจากบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 4 และได้ขึ้นทะเบียนขอตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2533 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานคือ นายแบ้ง เกยสูงเนิน นายแย้ม มาสูงเนิน และนายดี กายสูงเนินโดยในอดีตหมู่บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากสภาพบริเวณพื้นที่รอบหมู่บ้าน มีหนองบึง ขนาดความกว้างประมาณ 20 ไร่ บริเวณรอบ ๆ สระน้ำ มีต้นสะแบงทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ขึิ้นปกคลุมพื้นที่ริมสระน้ำชาวบ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านทุ่งสะแบง เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจึงได้มีการแบ่งเขตปกครองออกเป็น บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 โดยประชากรส่วนใหญ่ย้ายมาจาก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.มะเกลือใหม่ และต.มะเกลือเก่า

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. อัมรินทร์ จันทะฟอง.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.