ชุมชน บ.ข.ส. เก่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ชุมชน บ.ข.ส. เก่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2510 เดิมเป็นตลาดชาญวิจิต ต่อมาตลาดชาญวิจิตรได้ยกที่ให้แก่สุขาภิบาล เพื่อทำเป็นบริษัทขนส่ง (บ.ข.ส.) ต่อมาได้ย้ายที่ตั้ง บ.ข.ส. ใหม่ จึงเรียกชุมชนนี้ว่า ชุมชน บ.ข.ส.เก่า และได้แยกตัวออกจากชุมชนประชานุสรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีศาลเจ้าแม่พวงมาลัยเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนในชุมชน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. โสรยา แสงวิเวก.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนชุมชน บ.ข.ส.เก่า เทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.