บ้านมอจะบก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ที่มาของชื่อบ้านจะบก คือ เมื่อในอดีตบ้านมอจะบกเป็นป่าเขารกทึบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ใหญ่น้อยมากมาย มีต้นกระบกใหญ่อยู่บนเนินเขาพิงควาย ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้มีการตัดถนนมิตรภาพผ่ายนบ้านมอจะบก ทางการรถไฟจึงได้กันพื้นที่ฝั่งซ้ายของถนนมิตรภาพเป็นป่าไม้สำหรับทำฟืนรถไฟ ทำให้ป่าไม้เริ่มหมดไป บ้านมอจะบกเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2525 แต่เดิมขึ้นอยู่กับบ้านกุดชะนวน ต่อมาจึงได้แยกมาขึ้นกับตำบลมิตรภาพจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. สุทธิ ลือจันทึก.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาหมู่บ้านมอจะบก หมู่ที่ 6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.