บ้านตลาดน้อยหน่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เดิมทีตลาดน้อยหน่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโป่งประทุนหมู่ที่ 3 ต่อมาเมื่อมีประชากรมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายพื้นที่ในหมู่บ้าน ประชากรเพิ่มมากขึ้นพอที่จะตั้งหมู่บ้านใหม่ทางหน่วยงานราชการจึงอนุมัติให้มีการแยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านโป่งประทุนเป็นหมู่บ้านตลาดน้อยหน่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2527 ซึ่งหมู่บ้านที่แยกออกมาจากหมู่บ้านโป่งประทุน มีอยู่ด้วยกัน 1 ชุมชน คือ หมู่บ้านตลาดน้อยหน่าและชุมชนบ้านปางแก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. อนันต์ เอมสะอาด.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านตลาดน้อยหน่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.