บ้านโนนสว่าง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2489 โดยแยกออกมาจากบ้านลาดบัวขาว หมู่ที่ 2

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมเป็นโคกสูง จึงเรียกว่า บ้านโคกสว่าง ต่อมาได้มีโรคระบาดชาวบ้านเจ็บป่วย และล้มตายลง จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น "บ้านโนนสว่าง" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. ภิญโญ ชมจันทึก.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโนนสว่าง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.