บ้านถนนโค้ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2484 โดยมีกลุ่มบิดานายสวิง ศรีลาแสง โดยอพยพมาจากบ้านท่าเวียน ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และอพยพมาจาก จ.สุพรรณบุรี อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา เดิมหมู่ที่ 8 มีเพียงบ้านถนนโค้งเท่านั้น ต่อมามีการสร้างบ้านเรือนเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือ บ้านบ่อดิน และบ้านไร่ชาวสุพรรณ ต่อมาได้รวมตัวกันเป็นบ้านถนนโค้ง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    สืบเนื่องมาจากหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่หลังทางรถไฟที่มีลักษณะเป็นแนวยาวที่โค้งตลอดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของหมู่บ้านทางด้านหนึ่งไปจนจรดจุดสิ้นสุดของหมู่บ้านอีกด้านหนึ่ง เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีถนนมิตรภาพตัดผ่าน มีเพียงทางเดินเลียบทางรถไฟที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นกิจวัตรเท่านั้น การเดินทางจึงยึดการโดยสารรถไฟเป็นหลัก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. ธิดารัตน์ วัฒนโพธิ์ทอง.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน"บ้านถนนโค้ง" ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.