ชุมชนหลังวัดสามัคคี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เดิมชุมชนหลังวัดสามัคคีมีพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีบ้านปลูกอาศัยอยู่ 4-5 หลัง โดยมีคุณพ่อทองคำ และคุณแม่ทองมี เป็นเจ้าของ ต่อมาเจ้าของที่ดินได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่วัดพระนารายณ์มหาราช (กรมการศาสนา) และได้มีชาวบ้านจาก อ.โนนไทย และ อำเภอใกล้เคียงจากจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาเช่าที่ดินวัดเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. ชฎาพร ผิวงาม.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนหลังวัดสามัคคี. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.