บ้านมะม่วง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ชาวบ้านกลุ่มแรกย้ายมาจากบ้านกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    สันนิษฐานว่าเดิมพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นป่ามะม่วง จึงนำชื่อ มะม่วง มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการเรียกขานและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. จารุชา จรัสโพธิ์. (2544). การประเมินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน "บ้านมะม่วง" หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.