บ้านซับตะเคียน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    บ้านซับตะเคียน มีลุ่มน้ำเล็กๆ หลายสายเป็นที่มาของคำว่า "ซับ" มีป่าไม้ พรรณไม้ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้น มีต้นตะเคียนเป็นไม้ใหญ่ จำนวนมาก เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 หรือประมาณ 36 ปีมาแล้ว คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ นายตา เกณฑ์ชัย นายเหลี่ยม เกณฑ์ชัย ผู้ช่วยเริญ นายสุด แดงจันทึก ได้อพยพมาจาก บ้านคลองตะแบก ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และจากบ้านน้ำเมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา แต่ละกลุ่มอพยพมาเพราะมาจับจองที่ดิน เพื่อทำไร่ ปลูกข้าวโพด ละหุ่ง ถั่วลิสง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. วิศิษฐ์ สมพงษ์.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.