บ้านโนนประดู่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยแยกออกมาจากหมู่บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สาเหตุที่แยกหมู่บ้านเพราะต้องการงบประมาณเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านและสภาพชุมชนมีความเหมาะสมที่จะตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านได้ โดยมีจำนวนครอบครัวมากกว่า 50 ครัวเรือน และห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณ 1,000 เมตร จะมีกลุ่มบ้านเล็กอยู่เรียกว่า "บ้านหินลาดน้อย" ซึ่งอยู่กับบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 14

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศเป็นโนน และมีต้นประดู่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนี้ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโนนประดู่ จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 14 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อังคณา ผดุงสิทธิกุล. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 14 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.