ชุมชนนันทเขตต์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตชุมชนนันทเขตต์ ยังไม่มีการบันทึกในแผนที่ของ อ.ปากช่อง เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นป่า หนองน้ำ ไม่มีบ้านเรือนก่อสร้าง ไม่มีประชาชนมาอยู่อาศัย ในปี พ.ศ. 2496 เริ่มกลุ่มคนเข้ามาครอบครองพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการสร้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่อง และเทศบาลตำบลปากช่องขึ้น ตรงข้ามสถานที่ตั้งชุมชนนันทเขตต์ ทำให้มีความเจริญมีชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากยิ่งขึ้น

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. พิมผกา อุปถัมภ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนชุมชนนันทเขตต์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.