บ้านกุดโง้ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2530 เดิมทีหมู่บ้านกุดโง้งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านวังไทร แต่เนื่องจากหมู่บ้านวังไทรเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก จึงยากแก่การดูแลและปกครอง การเรียกประชุมในสมัยนั้นลำบากมาก เพราะมีคลองน้ำขวางกั้นทำให้ไม่สะดวก จึงมีการแยกตัวออกมาเพื่อให้ง่ายแก่การปกครอง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ตามแนวถนนที่โค้ง หรือ เรียกชื่อตามคลองน้ำที่ไหลล้อมรอบหมู่บ้านที่มีความคดเคี้ยว จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดโง้ง จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ศิราพร สมบุญนา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านกุดโง้ง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.