บ้านสองคร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2425 โดยมีครอบครัว "กุสูงเนิน" ครอบครัว "ขอนสูงเนิน" และครอบครัว "น้อมสูงเนิน" เป็นครอบครัวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรก โดยอพยพมาจากบ้านสลักใด ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นมาก็มีผู้คนเริ่มอพยพมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากว่าชาวบ้านที่อพยพเข้ามา ได้มีการหาบคอนสิ่งของเข้ามาในหมู่บ้าน จึงได้มีการเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านสองคร" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. เพทาย เครือสูงเนิน. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านสองคร . นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.