บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 2


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตมีกองเกวียนเดินทางมาจาก จ.ชัยภูมิ นำโดย นายร้อยแล มีเชื้อสายจากเจ้าพ่อพระยาแล ได้คุมกองเกวียนมาตั้งชุมชนและจับจองที่ทำกินบริเวณบ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

      จากการขยายตัวของหมู่บ้าน ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัย และที่ทำกินเพิ่มขึ้นจึงได้มีการจัดกองเกวียนขึ้นอีก (ประมาณ ปี พ.ศ. 2326) นำโดย หลวงสุวรรณ ธรรมชาติ กับชาวบ้านอีก 10-15 ครอบครัว เดินทางมาทางทิศตะวันตกจากบ้านมะเกลือ และได้พบกับคลองสายหนึ่ง (คลองสวนหมอน) ได้ทำการจับจองที่ทำกิน และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ภายใต้การปกครองของหลวงสุวรรณ ธรรมชาติ แต่ยังขึ้นกับบ้านมะเกลือ เรียกชุมชนตนเองว่า "บ้านมะเกลือใหม่" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ขุนมะเกลือ กรมราช และการแยกตัวมาจัดหมู่บ้านใหม่

      เดิมที่อยู่อาศัยของชาวบ้านได้ปลูกสร้างติดกับแม่น้ำ แต่เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน จึงได้ย้ายที่อยู่อาศัยขึ้นมาบนที่ราบสูงด้านทิศตะวันออก มีการขยายตัวของชุมชนกันเรื่อยมา โดยการขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออก และทิศเหนือ ในทางด้านทิศเหนือมีการขยายตัวไปถึงบ้านโนนตาล ซึ่่งมีชาวบ้านเหลือน้อย เพราะอพยพไปทำกินที่อื่น จึงทำให้ชาวบ้านมะเกลือใหม่และบ้านโนนตาลรวมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน จากการขยายของหมู่บ้าน การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้แยกการปกครองเป็น 2 หฒุ่บ้าน โดยใช้ถนนกลางชุมชนด้านตะวันออกไปตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขต พร้อมทั้งตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 1" (ทิศเหนือของถนน) และ "บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 2" (ทิศใต้ของถนน)

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อผู้นำ คือ ขุนมะเกลือ กรมราช ลูกของนายร้อยแล ที่ได้ดูแลหมู่บ้านต่อจากพ่อ 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. วนิช เสริฐสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.