วัดนันทวัน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระทองสุข สุนฺทรธมฺโม พ.ศ. 2486-2492

2. พระบรรหาร อินฺทโชโต พ.ศ. 2492-2494

3. พระนิวรณ์ ธมฺมธโร พ.ศ. 2494-2495

4. พระจุน สิริจนฺโท พ.ศ. 2495-2502

5. พระทองใบ กิตฺติโก พ.ศ. 2503-2506

6. พระทองสุข สิริภทฺโท พ.ศ. 2506-2507

7. พระบุญมี เขมโก พ.ศ. 2507-2508

8. พระแถว ปสนฺนจิตฺโต พ.ศ. 2508-2509

9. พระสุทธา พ.ศ. 2509-2511

10. พระสุวรรณ ธมฺมทินฺโน พ.ศ. 2511- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- เจดีย์บรรจุอัฐิของพระอธิการสุวรรณ ธรรมทินโน หรือ หลวงปู่สุวรรณ อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์มาจาก จ.ศรีษะเกษ เนื่องจากหลวงปู่เป็นที่รักเคารพนับถือของชุมชนและประชาชน เมื่อท่านมรณภาพ ประชาชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธา จึงสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.