บ้านขอนไทร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านเหมืองลี่ เนื่องจากหมู่บ้านมีจำนวนประชากรมาก จึงได้แยกออกมาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ เดิมสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะ และทุ่งนา มีลำตะคลองผ่านเป็นเขตแยกหมู่บ้าน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากในบริเวณวัดเหมืองลี่ มีต้นไทรขนาดใหญ่ มีขอนไทรยื่นขวางลำตะคลอง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านขอนไทร จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. วนิดา ถีสูงเนิน. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านขอนไทร ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.