บ้านท่าช้างใต้


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งแยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านท่าช้างเหนือ โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน ย้ายมาจากบ้านตะขบ อ.ปักะงชัย มีจำนวน 3 ครอบครัว คือ ครอบครัว เสียดตะขบ ครอบครัวหิมพานต์ ครอบครัวอุดจันทึก และชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และ จ.อ่างทอง

  ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    ในอดีตบริเวณแห่งนี้เคยเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่าชุกชุมซึ่่งรวมถึงโขลงช้างป่าที่เดินลงมาจากเขาใหญ่ ผ่านหมู่บ้านลัดเลาะตามลำธาร เพื่อหาแหล่งอาหารยังพื้นราบ การใช้เส้นทางเดินวันแล้ววันเล่าทำให้เกิดเป็นร่องลึก บริเวณลำคลองเป็นท่าน้ำขนาดใหญ่ซึ่งยังมีให้เห็นในปัจจุบัน ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ท่าช้าง" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 12 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. นิคม พวงทับทิม. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านท่าช้างใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.