บ้านโป่ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโป่ง มี 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ย้ายมาจากบ้านจาน กลุ่มที่ 2 ย้ายมาจากบ้านโคกวัว และกลุ่มที่ 3 ย้ายมาจากบ้านนาตะโคก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    ในสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านเป็นป่าทึบมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สัตว์เหล่านั้นจะพากันมากินดินโป่ง (ดินเค็มมีธาตุอาหารสำหรับสัตว์) ซึ่งบริเวณหมู่บ้านจะมีดินโป่งจำนวนมาก จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านโป่ง" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. รัตติยา ทำเจริญตระกูล. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.