บ้านโนนกระถินศรีประทาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 ในอดีตเป็นบ้านโนนกระถินศรีประทาน ได้แยกออกจากบ้านหนองน้ำใส ซึ่งบ้านโนนกระถินศรีประทานมีความหมายมาจากบริเวณหมู่บ้านมีป่ากระถิน ส่วนประทาน แปลว่า ความสำเร็จของหมู่บ้าน คนกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านโนนแดง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กิตติกานต์ นนท์ขุนทด.(2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนกระถินศรีประทาน . นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.