บ้านโตนด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้คนมาอาศัยตั้งแต่สมัยโบราณ ส่วนใหญ่เป็นคนลาว ปัจจุบันชาวบ้านได้ขุดพบวัตถุโบราณ เช่น หม้อ ไห เทวรูปรูปต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในสมัยก่อนชาวบ้านจะพากันเรียกว่า "บ้านตาลโดด" สาเหตุที่เรียกชื่อนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ ที่ตั้งหมู่บ้านในสมัยก่อนมีต้นตาลที่สูงโดดอยู่ต้นหนึ่ง ชาวบ้านจึงพากันเรียกตามต้นตาลต้นนี้เป็นชื่อของหมู่บ้าน ต่อมาต้นตาลที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านได้ถูกตัดลง เนื่องมาจากการทำถนนเข้าหมู่บ้าน จึงทำให้ชื่อของหมู่บ้านเปลี่ยนไป กลายเป็น "หมู่บ้านโตนด" และใช้ชื่อนี้มาจนถึงทุกวันนี้

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ผล ศรีอภัย. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโตนด ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.