บ้านน้อยพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2526 เดิมเป็นชื่อบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 1 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. คำรณค์ แขกสันเทียะ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.