บ้านโคกแขวนใหม่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านโคกแขวนเก่า เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากร จึงได้แบ่งเป็น 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 2, บ้านโคกแขวนเก่า หมู่ที่ 4 และบ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8 ซึ่งชื่อ "บ้านโคกแขวนใหม่" ตั้งขึ้นมาจากการแยกตัวจากบ้านโคกแขวนเก่า คนกลุ่มแรกที่แริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคือ นายโฮน-นายพูน ช่วยงาน นายชื่น เขนสันเทียะ นายเลี่ยม สิงพยัคเดช นายหล่า เดสันเทียะ และนายขำ ประเสริฐสุวรรณ

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. สุทัศน์ คำปิวทา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.