บ้านหนองกระทุ่ม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      หมู่บ้านแห่งนี้แยกออกมาจากหมู่บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 1 เนื่องจากมีคนอยู่หนาแน่นมากขึ้น จึงมีการแยกบ้านออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยมีนายจุ่น เดิมสันเทียะ และนายลัด ช่วยงาน ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้าน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีหนองน้ำ เรียกว่า หนองกระทุ่ม จึงเรียกชื่อหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า "บ้านหนองกระทุ่ม" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ชุมชนหมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. มณฑาทิพ สกุลชูวงศ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.