บ้านโนน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งโดยคนกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้ง คือ ชุมชนบ้านเกาะและบ้านโนนที่อพยพมาจากที่ตั้งเดิม ซึ่งถูกน้ำท่วมเพราะพื้นเป็นเกาะต่ำมีน้ำล้อมรอบ ชื่อเรียกของหมู่บ้านนั้นได้ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นเนินว่า "บ้านโนนสง่า" ต่อมาเรียกว่า "บ้านโนน" เดิมหมู่บ้านโนนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสูงเนิน แต่เพราะการเดินทางติดต่อกับตัวอำเภอนั้นไกลและไม่สะดวก จึงได้เปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ภัทรากานต์ อุลิศนันท์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.