บ้านนาตะโครก


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นป่า และมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกวัดว่า วัดโนนตาล แต่ชื่อหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านนาตะโครก" นั้นเล่ากันว่า เมื่อก่อนบริเวณแห่งนี้เป็นที่นาของ คนชื่อ "โครก"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. พัตณัชณ์ษร รวยสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนบ้านนาตะโครก . นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.