บ้านกกกอก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากในบริเวณหมู่บ้านมีต้นมะกอกป่าจำนวนมาก และมีลำต้นใหญ่มองเห็นเด่นชัด ซึ่งภาษาอีสานเรียกลำต้นของต้นไม้ว่า "กก" จึงนำชื่อต้นมะกอก มาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านว่า "บ้านกกกอก" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สนอง ศรสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านกกกอก . นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.