บ้านปรางค์เก่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีต "บ้านปรางค์เก่า" แยกหมู่บ้านจาก "บ้านหัวสระ" โดยบ้านหัวสระเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ต่อมาครัวเรือนขยายเพิ่มขึ้น จึงแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากมีการสร้างปรางค์เก่าอยู่ในเขตที่ตั้งหมู่บ้าน เป็นปรางค์เก่าที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันสมัยขอมรุ่งเรือง จึงได้ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านปรางค์เก่า ตามปรางค์เป็นต้นมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. วิไล โต้งสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.