บ้านหนองกกยางกลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2451

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากมีหนองน้ำและต้นกกขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้นำเอาคำว่า หนอง กับ ต้นกก มารวมกันให้เป็นชื่อ บ้านหนองกก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ศิริพร ผันอากาศ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองกกยางกลาง . นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.