บ้านหนองน้ำขุ่น


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านอพยพมาจากบ้านทับม้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และจากบ้านบ้านบุ่งลำใย ต.สีคิ้ว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา       

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากการที่มีหนองน้ำอยู่ข้างทางรถไฟห่างจากสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่น ประมาณ 300 เมตร ซึ่งหนองน้ำแห่งนี้จะมีน้ำขุ่นอยู่ตลอดทั้งปี จึงตั้งชื่อบ้านว่า "บ้านหนองขุ่น" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. นิตย์ ลักษณะเลขา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.